در کارخانه تقطیر و مشروب‌سازی Chuan تاریخ چین چکیده می‌شود!