مصاحبه

در قسمت مصاحبه، به بررسی گفت‌گو‌هایی که با معماران و عوامل تاثیر گذار در جهان گسترده معماری زمینه گرا انجام شده است پرداخته می‌شود.