تعاریف اولیه

تعاریف اولیه در معماری زمینه گرا از در نظر‌گرفتن عوامل محیطی، تاریخچه مکان و ساکنین و به نوعی فرهنگ و هویت آن مکان یا بنا صحبت می‌کند.