معماران

معماران زمینه‌ گرا معمارانی هستند که بر پیوند زمان و مکان تأکید دارند و با درک بستر هر بنا، پیامی را شکل می‌دهند تا ساختمان برای همیشه بخش کوچکی از طبیعت پیرامون خود باشد. در این بخش زندگی‌نامه و جوایز آنها بررسی می‌شود.