اروپای غربی و اروپای شمالی

اروپای غربی و اروپای شمالی به ترتیب شامل کشورهای استونی، ایسلند، ایرلند، پادشاهی متحده جزیرهٔ بریتانیا جزایر چنل: گِرنزی و جرزی و منطقه اروپای غربی شامل مناطق شمال و جنوب اروپا، اروپای مرکزی و جزایر بریتانیا هستند.