اخبار

در این بخش طیف متنوعی از اخبار مرتبط با معماری زمینه گرا در جهان پوشش داده می‌شود تا بینش عمیق‌تری در ارتباط با بناهای ساخته‌شده با رویکرد زمینه گرایی در ذهن علاقه‌مندان شکل داده شود.