هوش مصنوعی در پروژه The Line (Other) Saudi Arabia همه چیز را وارونه کرده است