آسیای مرکزی و آسیای جنوبی

آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به ترتیب شامل کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان، افغانستان، شمال شرق ایران، مغولستان، کشمیر، شمال پاکستان، و گاه سین‌کیانگ (ترکستان شرقی قدیم) در غرب چین و جنوب سیبری در روسیه و سپس هیمالیا و در برخی منابع معتبر نیز همچنین شامل کشورهای مجاور در شرق و غرب آن نیز می‌شود.