اروپای مرکزی

اروپای مرکزی بخش مرکزی قاره اروپا است که شامل کشورهای رومانی، لهستان، چکسلواکی و مجارستان است.