کلیسای صومعه Saint John the Baptist آسمان را در آغوش گرفت!